Kulttuurisen kuluttajateorian tulevaisuus markkinointitieteessä

Professori Joonas Rokka

Tämä tarkastelu tarjoaa katsauksen kulttuurisen kuluttajateorian (consumer culture theory, CCT) myötävaikutuksiin markkinoinnissa sekä kartoittaa kulttuurisensitiivistä, harkittua lähestymistapaa rakentavien tutkimus- ja markkinointikäytänteiden lupaavia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Artikkelini nostaa ensiksi esiin uraauurtavia kulttuurisen kuluttajateorian näkemyksiä. Tämän jälkeen tarjotaan hahmotelma markkinoinnin tulevaisuuden suunnista painottaen kokemusten yhteen kokoamista, brändien symbolisten universumien muovaamista, institutionaalisia ja luovia markkinaprosesseja sekä kulutusideologioiden ja -halujen verkotettua ja algoritmista sovittelua. Kaiken kaikkiaan kulttuurisen kuluttajateorian tulevaisuus näyttää lupaavalta, kun huomioidaan sen sitoutuminen ja kyky kriittisen, kontekstiherkän ja harkitun kulttuurisen markkinointitietämyksen edistämiseen. Tämä on tärkeä perusta markkinointistrategialle ja -käytänteille.

Julkaisu:Rokka, Joonas (2021) Consumer Culture Theory's future in marketing, Journal of Marketing Theory and Practice, ePub available  online. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10696679.2020.1860685?src=