The Value propositions of multi-, cross-, and omni-channel retailing

Yliopistonlehtori Mika Yrjölä

Yrjölä, M., Saarijärvi, H. & Nummela, H.

Tämä tutkimus tarkastelee, miten kaupan alan toimijat hyödyntävät eri kanavastrategioita arvolupauksissaan. Erityisesti analysoidaan, kuinka ns. moni-, yli-, ja omnikanavaiset arvolupaukset eroavat tavoissaan luoda arvoa ja siinä, minkälaisiin ostomotiiveihin ne vetoavat. Tutkimus yhdistelee käsitteellisessä viitekehyksessään kolmea teoreettista keskustelua liittyen ostomotiiveihin, arvolupauksiin ja monikanavastrategioihin. Yhdeksän tapausesimerkin avulla havainnollistetaan eri kanavastrategioiden välisiä eroja. Analyysin perusteella esitetään alustava malli kaupan kanavastrategioiden ymmärtämiseen. Tutkimus hyödyttää kaupan alan toimijoita tarjoamalla heille tavan vertailla eri kanavastrategioiden eroja ja niiden yhteyttä kaupan arvolupauksiin. Tutkimus myös esittelee ja yhdistää arvolupauksen käsitteen monikanavaisen kaupan tutkimukseen.

Julkaisu:Yrjölä, M., Saarijärvi, H. & Nummela, H. (2018). The Value propositions of multi-, cross, and omni-channel retailing. International Journal of Retail & Distribution Management, 46, 11/12, 1133-1152. https://doi.org/10.1108/IJRDM-08-2017-0167